NRHF - Radiohistorie
Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu

Tandberg
Tandbergs historie
Tandbergs fabrikker
Tandbergs datterselskaper
Selskaper etter konkursen
Ansatte og omsetning
 
Tandbergs historie 1933 - 1978

1933
Sivilingeniør Vebjørn Tandberg (VT) (f. 16.09. 1904) starter Tandbergs radiofabrikk (TR) i Oslo 25.01.33 som personlig ansvarlig selskap. TR's virksomhet omfatter utvikling, produksjon og salg av høyttalere og radio mottagere. Starten skjer i 40 kvm store lokaler i Kongensgate 15 med tre ansatte. Senere samme år flytter han til Folkets Hus i Schleppegrellsgate 32 på Grünerløkka i 120 kvm lokaler. De første produkter er høyttalere, men allerede første året blir den første radio Tommeliten (batteridrevet) produsert. Som den første radiofabrikk i Norge går TR allerede fra starten inn for helårsdrift.

1934
Huldra 1 settes i produksjon, verdens første serieproduserte radio med single span (MB og LB på ett band). V.T. er kompromissløs i sine kvalitets krav og varsler radioforhandlerne: Jeg vil opprettholde Coronas høie og ledende kvalitet og kan derfor ikke gå til pris reduksjon i noen som helst form.

1936
Sølvsuper 1 og Batterisuper 1 settes i produksjon.

1937
Det innføres samme arbeidstid for alle: 42 t/uke, arbeiderne reduserer fra 48 t/ uke, funksjonærene øker fra 36 t/uke (421/2 t/uke ble lovbefalt i 1968). 3 uker ferie for alle ansatte innføres (tilsvarende bestemmelse kom i ferieloven av 1947).

Ordning innføres som sikrer 70 % lønn under sykdom i 3 måneder eller inntil 6 måneder for ansatte med mer enn 3 års tjenestetid. Bedriften flytter til nye lokaler i Malmøgata 7 på Rodeløkka med 600 kvm (utvides senere i 1939 til 2.000 kvm).

1938
Gratis pensjonsforsikring for alle ansatte innføres:, d.v.s.: alders-, enke-, barne- og invalidepensjon.

1939
V.T. overfører ( 01.01.1940) ved gavebrev eiendomsretten til bedriften (TR) til den nyopprettede stiftelse Tandbergs Radiofabrikks Fond (TRF). V.T. er leder for fondet med uinnskrenkede fullmakter.

1941
Okkupasjonsmakten forbyr radiolytting og landets radiomottagere inndras (august 1941). TR får tillatelse til å produsere for lager mot levering når lytteforbudet oppheves. Beskjeftigelse kan dermed opprettholdes i krigsårene.

1942
Bedriften innfører fri hele påskeuken.

1943
Personalutvalget opprettes. Oppgaven er å representere de ansatte overfor ledelsen i saker av felles interesse og å fungere som et mellomledd mellom ledelsen og de ansatte.

1944
Personalforeningen opprettes.

1945
TR blir 1. januar omdannet til aksjeselskap. Aksjekapitalen på kr. 500.000 eies av TRF (4.998 av 5.000 aksjer). V.T. er enestyre.

1946
Stipendier for reiser til utlandet utdeles (loddtrekning) for første gang.

1947
Alle ansatte over 40 år med mer enn 10 års tjenestetid får en ekstra ferieuke (4 uker ferie ble lovfestet med virkning fra 1965).

1948
Arbeidstiden reduseres til 39 t/uke for alle ansatte (40 t/uke lovfestes fra 1976). Sykelønnen heves til 90 % for ansatte med mer enn 10 ars tjenestetid.

Etterkrigskonjunkturen for radiomottakere ebber ut og bedriften forbereder et nytt produkt: båndopptaker for det store publikum.

1949
Byggearbeidene for den nye fabrikken på Kjelsås (ferdig 1951) kommer igang.

1950
De første eksportbestillinger (batteriradioer) blir sendt til Tyrkia.

1951
Eget fabrikkanlegg på Kjelsås (TR1) med 9.600 kvm gulvflate blir tatt i bruk ved årets begynnelse.

1952
Den første båndopptakere blir markedsført. 4.000 stk. selges i løpet av året.

1953
Den første eksport av båndopptakere, til Sverige og Danmark finner sted.

1954
Den første FM (frekvensmodulerte) radiomottaker, Sølvsuper 6 FM, blir lansert i forbindelse med at den første FM-senderen åpnes.

Det blir opprettet en pensjonsordning med det formål å sikre alle ansatte en alderspensjon fra 67 år (ved full opptjeningstid) som tilsvarer 70 % av den reallønn vedkommende hadde på det tidspunkt pensjonen trer i kraft. Ordningen er ikke forsikringsmessig dekket eller sikret ved fondsavsetning. Utbetalingene forutsettes å finne sted over den løpende drift.

1955
Den første prøveordre på båndopptakere leveres til USA. Det innføres 5-dagersuke i juni til august.

1956
Hi-Fi radiomottager (Huldra 5) og båndopptaker lanseres. Det besluttes å utvikle fjernsynsmottakere.

1957
De første stereobåndopptakere blir produsert og eksportert.

1958
De første fjernsynsmottagere ( s/hv) blir produsert og markedsført.

1960
Det første datterselskap (for salg) i utlandet blir etablert, i Sverige.

Administrasjonsbygningen i Nordbergveien, TR 8, blir bygget.

1962
Høybygg på Kjelsås, TR 2, med 6.000 kvm gulvflate tas i bruk.

Det innføres 5-dagersuke i mars til september.

1963
Datterselskap (for salg) blir etablert i Finland.

1964
Datterselskap (for salg) blir etablert i Danmark.

Forsikringsrådet advarer sterkt mot ordningen av bedriftens pensjonsforhold.

1965
Byggearbeidet på Kjeller igangsettes.

1966
Fabrikken på Kjeller, TR 3, med 15.000 kvm gulvflate tas i bruk. Investering : kr.25 mill.

Datterselskap (for salg) blir etablert i Nederland.

1967
Eksportandel når opp i 50 %.

1968
Planer om ny satellittfabrikk, Skullerud, blir utarbeidet.

1969
Agentselskapet Tandberg of America Inc. blir overtatt og omdannet til datterselskap (salg).

Eget produksjonsanlegg for fremstilling av trykte kretskort på Kjeller.

5-dagersuke hele året blir innført.

1970
Den første norskutviklede CTV-mottaker markedsføres.

Bedriftens første dataprodukt: Tandbergs Instrumentation Recorder markedsføres.

Radionette-selskapene, Norges eldste radiofabrikk, grunnlagt i 1927, søker Tiltaksfondet om finansiell bistand.

1971
Datterselskap (salg) blir etablert i Østerrike.

Den første digital båndstasjon for tilkobling av større dataanlegg blir presentert.

Møter (april/mai) mellom Industrifondet (IF), Industridepartementet (ID), Kreditkassen og V.T. om overtagelse av Radionette. V.T. er i denne omgang lite interessert.

Aksjekapitalen økes med 37 mill kr. ved offentlig tegning (ca 12.000 småaksjonærer).

1972
TR overtar pr. 01.07.72 Radionette-selskapene ved at eieren Jan Wessel får aksjer i TR for kr. 9 mill. Radionette-selskapene hadde siden 1969 gått med betydelige underskudd, (i 1972 med 3,7 mill i underskudd).

Sandvika-fabrikken (TR5) med 17.000 kvm gulvflate, kommer inn i TR- konsernet (ferdigstillet i 1968 med kostnad på 36 mill kr.).

TR tildeles Eksportprisen 1971.

IF bevilger TR (20.06.72) en garanti på kr. 15 mill.

1973
Komponentfabrikk starter på Notodden (TR 6) med 1.600 kvm gulvflate i leide lokaler ( Notodden Industriselskap A/S). Investering på 6-7 mill. i utstyr og maskiner.

Nytt sentrallager Kjeller (TR3) taes i bruk, 5.000 kvm gulvflate. Investering på kr. 7 mill.

ID yter (19.06.77) 1ikviditetslån på kr. 5 mill.

IF gir (23.10.77) garanti på kr. 30 mill

1974
Sivilingeniør Andreas Skogvold (f. 1921) utnevnes av V.T. som ny leder av TRF, formann i TR's styre og adm. direktør i TR.

V.T. fyller 70 ar, fortsetter som styremedlem etter anmodning, og er pensjonist med påvirkningsrett.

Fabrikkanlegget på Skullerud (TR4) 16.000 kvm gulvflate tas i bruk. Investering : kr. 38 mill. + kr. 7 mill. i maskiner.

Felles servicesenter for TR og Radionette i Sandvika.

Individuell daglig arbeidstid ( fleksitid) innføres.

1975
Produksjonsbedrift blir opprettet i Haddington i Skottland (TR7) for produksjon av CTV som kommer igang i august.

Det opprettes eget salgsselskap i Norge: Salgsselskapet Tandberg Radio A/S, som skal betjene det norske marked parallelt med, og i konkurranse med, det overtatte salgsselskapet: A/S Radionette Norsk Radiofabrikk.

1976
Datterselskap blir etablert i San Diego, USA, for utvikling, produksjon og salg av dataprodukter.

1977
Salgsselskapene for TR og Radionette i Norge, Sverige og Danmark blir slått sammen. Salgsselskapet i Norge blir til Tandberg Radionette A/S (som ble tatt under konkursbehandling 24.01.1979).

I Haddington flytter man inn i egen bygning, 6.000 kvm.

På Notodden flytter virksomheten over til nyoppført leiebygg (Høgås) med 8.600 kvm.

Det ble tidlig i 1977 klart at driftsresultatet for 1976 ville bli vesentlig dårligere enn budsjettert og at det forelå et betydelig udekket kapitalbehov for 1977. IF gir (30.03.77) 10 mill kr. i garanti og kr. 30 milli ansvarlige lån, samt at Kreditkassen gir 20 mill kr i lån.

Som ledd i reorganiseringsplanen vedtar (28.06.77) generalforsamlingen å nedskrive aksjekapitalen med 60 %, å oppheve særrettighetene for TRF, å gi styret fullmakt til A utvide aksjekapitalen med 40-60 mill. kr.

I slutten av juni ble det konstatert at likviditetsprognosen var slått fell pga. svikt i innbetalingene, svikt i salget og at permitteringer/oppsigelser ikke er gjennomfort i forutsatt tempo.

TR søker (04.07.77) IF om kr. 35 mill. Staten v/Industrifondet er nå den eneste som kan hjelpe bedriften ut av det akutte likviditetsproblem. Etter pålegg fra ID vedtar IF på ekstraordinært styremøte 11.07.77 å garantere for kr. 15 mill.

Forsøk på å få engasjert private interessenter strander og situasjonen forverrer seg stadig. Styret henvender seg (15.08.77) til Industriministeren og ber om støtte til en plan.

Regjeringen behandler (20.12.77) saken og legger frem en plan om sanering og refinansiering m.v. frem for Stortinget. Hovedtrekkene i planen er:

(a) sanere statlige lån på kr. 55 mill.,

(b) gammel aksjekapital (18,6mill.) avskrives,

(c) ID tegner ny aksjekapital 40 + 80 mill. kr.,

(d) utviklingsstøtte på kr. 15 mill. i 1978.

1978
Reorganiseringen fortsetter. Regjeringens plan av 20.12.77 blir vedtatt.

Bedriftsforsamlingen vedtar (18.05.78) etter innstilling fra styret å nedlegge virksomheten ved TR 2 (høybygg Kjelsås), TR 5 (Sandvika), TR 6 (Notodden) og TR 7 (Haddington), derved fristilles 36 000 kvm.

Det gjennomføres bemanningsreduksjon med netto 400 personer.

Det igangsettes en rekke utviklingsprosjekter og markedsstrategien endres overensstemmende med endret produktstrategi.

5-ars rammeavtale (17 04.78) med Siemens som bl.a. innebærer leveranse av dataprodukter med min. kr. 40 mill. Siemens får lisensavtale med mulighet for egen produksjon.

Vebjørn Tandberg avgår ved døden 30.08.78.

ID orienteres (04.10.og 13.11.) om at salgs og driftsbudsjett for 1978 ikke vil holde. Oppdaterte anslag gir omsetning på 510 mill. (oppr. 530) og underskudd 90 mill (oppr. kr. 45 mill.).

Under budsjettarbeidet (1979-81) blir det klart at det oppstår likvidproblemer som bare Staten kan løse ved ytterligere statlig medvirkning.

Etter lekkasje i pressen om uoverensstemmelser mellom styret og de ansatte om driften for 1979, sperrer (08.12.78)Kreditkassen kassekreditkontoen og tiltrer forlagspantet.

På generalforsamlingen (11.12.78) konstaterer styret at selskapet er insolvent. Generalforsamlingen (d.v.s. industriministeren) anmoder styret om å vurdere fortsatt kortvarig drift mens nærmere utredninger foretas, idet Regjeringen sier seg villig til å fremme forslag om tilførsel av ytterligere inntil kr. 50 mill. i statsmidler. Styret finner det, mot 2 stemmer, ikke forsvarlig å fortsette på disse premisser (13.12.78) og generalforsamlingen vedtar enstemmig om å be styret om å begjære selskapet konkurs.

Oslo skifterett avsier (14.12.78) kjennelse om konkurs.


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler